Get Adobe Flash player
Buitengewone Algemene Leden Vergadering
Datum: 12 december 2018 om 20.00 uur
Locatie: D’n Iemhof Sterrebos 50 5344 AN Oss

Alle verenigingsbesturen hebben onderstaande uitnodiging ontvangen. Er wordt vereist dat alle verenigingen aanwezig zullen zijn.
 
Geacht bestuur,
 
Zoals u weet heeft ons district sinds 24 september j.l. geen volwaardig bestuur meer. Wij hebben u al aangekondigd dat we het daarvoor noodzakelijk achten in een buitengewone algemene ledenvergadering samen te komen.
 
Het bespreken van de ontstane situatie en van de mogelijkheden tot oplossing staat als enig punt op de agenda. Mocht u andere punten willen aandragen dan verzoek ik u deze tijdig – tot uiterlijk maandag 3 december – te melden bij onze secretaris, Bart van Driel. Het bestuur
zal dan beoordelen of dit punt op de agenda kan worden geplaatst of wordt doorgeschoven naar de reguliere ALV in mei 2019. Mocht U punten naar voren willen brengen voor de rondvraag dan geldt daarvoor hetzelfde: in ieder geval uiterlijk maandag 3 december.
Het belang van deze vergadering vereist dat u allen aanwezig bent, dat spreekt vanzelf. Wij rekenen zonder meer op uw aller komst.

Namens het bestuur,
Rémi Janssen.
 
 
Mededeling namens het bestuur
Helaas heeft het bestuur van het district Oss moeten concluderen dat verdere samenwerking met elkaar niet meer lukt. Om die reden hebben alle bestuursleden hun functie neergelegd. Meteen moet daarbij gezegd dat de competitieleider Jan Dunk en leider PK's, Johnny van de Camp, hebben aangegeven dat zij hun werkzaamheden gewoon zullen voortzetten. De nieuwe situatie zal uiteraard aan de algemene ledenvergadering moeten worden voorgelegd. Deze vergadering zal medio december bijeen worden geroepen. Om de vergadering voor te bereiden en om de lopende zaken soepel doorgang te laten vinden heeft het bestuur aan Rémi Janssen, oud voorzitter, gevraagd om hierbij behulpzaam te zijn.
Alle aftredende bestuursleden hebben zich bereid verklaard om, onder begeleiding van Rémi, de noodzakelijke werkzaamheden te  blijven verrichten die noodzakelijk zijn tot aan de geplande ledenvergadering, waar een nieuw bestuur zal moeten worden gekozen.
Voor alle biljarters in het district: hoewel het bestuur aftredend is, wordt ervoor gezorgd dat de spelers er niets van merken.
 
Jaarvergadering district Oss 2018
 
 
180415 073a Joop Hendriks 180415 102a bestuur

Net Mis 6 met Joop Hendriks trofee / Bestuur district

180415 083 Ruud van Loosbroek web 180415 008a web

Huldiging Nederlands kampioen Ruud van Loosbroek / Druk bezochte jaarvergadering

Jaarvergadering district Oss 2018

De uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 15 mei 2018

Mocht U kandidaten voor de bestuur vacatures (voorzitter én/of bestuurslid algemeen) willen voordragen, dan kan dit tot 7 dagen vóór de vergadering.
Het bestuur op zoek naar ’n vervanger voor Hans van Erp ( P.R. man ), die o.a. de wedstrijd verslagen aanlevert voor de website. Hans heeft aangegeven te stoppen . .

 Wij stellen het op prijs wanneer u ons vooraf laat weten, indien uw vereniging niet aanwezig kan zijn.

Toelichtingen bij agendapunt 7:
Bestuur wil graag weten hoe de leden ervaren hebben om het programmaboekje te moeten missen en hun info heeft verkregen via de website, en/of er veranderingen noodzakelijk zijn om de info te verkrijgen.
Het programmaboekje kostte het district  nl. veel geld en een enorme berg werk.
Doordat:
- teams gaandeweg de competitie vaak gewijzigd worden,
- de gemiddeldes veranderen, dus ook de partijlengte
- de speelvolgorde verandert
- het wedstrijdprogramma veel veranderingen kent
- alle info staat tenslotte op www.knbb-oss.nl, evenals de aanvullende reglementen en finales.

Agenda:
01. Opening
02. Notulen vergadering van 9 mei 2017
03. Verslag Penningmeester en begroting 2018/2019
04. Verslag kas controle commissie en benoeming kas controle commissie 2019
05. Bestuursverkiezingen (nog steeds vacant de VOORZITTER)
06. Mededeling Wedstrijdleider Landscompetitie Jan Dunk
07. Evaluatie afschaffen programmaboekje
08. PAUZE
09. Huldiging District Kampioenen Landscompetitie 2017-2018 + uitreiking JOPIE HENDRIKS TROFEE en evt. Huldiging Nationaal Kampioenen
10. Persoonlijke Kampioenschappen + toewijzen Finales
11. Rondvraag (graag indienen uiterlijk 8 mei)
12. Sluiting

 Zie ook nieuwsbrief 34 week 16

 

 

----------------------------------------

Dispensatie aanvraag

Iedereen die beperkt is om te kunnen biljarten kan via het bestuur 'n verzoek indienen voor ontheffing (Dispensatie) om de voeten aan de grond te moeten hebben. Dit uiteraard met gegronde redenen. Verzoek gaat dan naar de KNBB voor goedkeuring/beoordeling. Graag gericht aan mij.

Bart van Driel 
secretaris KNBB District Oss

Jaarvergadering district Oss 2017

Algemene ledenvergadering KNBB district Oss, lokatie D'n Iemhof Oss: een fotoreportage

170509 066 web 170509 091 web

Eerdere mededelingen vanuit de bestuurstafel

Update 25-04-2018 HTH

 

 

 

Het verslag in Biljart Totaal editie juni 2016:

 

Na negen jaar vertrek als voorzitter district Oss

 

Remi Janssen laat leegte achter

 

Remi Janssen heeft als voorzitter van de KNBB District Oss afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft het district negen jaar in deze functie geleid. Het district, dat vorig jaar ook al Henry Thijssen na veertien jaar activiteit uity het bestuur zag stappen, heeft nog geen opvolger voor Janssen.

 

In zijn afscheidspeech benadrukte Remi Janssen dat in vergelijking met zijn start in 2007 het ledental van district Oss weer stabiel is geworden. Het district telt 735 leden, verdeeld over ruim veertig verenigingen. Dat het jeugdbiljarten steeds minder wordt is volgens Remi Jansen jammer. Wat dat betreft heeft hij grote bewondering voor Peter Huvenaars. ,,Het is bij hem rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan’’.

 

Remi Janssen: ,,Wel ben ik in toenemende mate teleurgesteld geraakt over de wijze waarop het bestuur van de KNBB of het bondsbureau actief helpt de sport en de vrijwilligers daarin te ondersteunen. Des te meer waardering en dank voor de samenwerking met de mensen die op gewestelijk niveau en op districtsniveau er voor zorgen dat steeds weer zaken doorgang vinden’’.

 

,,Ik dank dan ook allen waarmee ik heb samengewerkt, de huidige bestuursleden, wedstrijdleiders in heden en verleden maar ook degenen die iets minder in het middelpunt staan, maar wel belangrijk zoals de arbiterscoördinatoren door de jaren heen, de websitecoördinator en onze PR-functionaris. Ook de wedstrijdleider van het gewest ben ik dank verschuldigd voor de prettige samenwerking’’.

 

Remi Janssen deed tenslotte nog een oproep. ,,De afgelopen jaren heb ik heel prettig samengewerkt met ‘enigszins gestoorde’ biljarters, die behalve lid van het districtsbestuur, zelf fanatiek hun sport beoefenen en zonder uitzondering ook bij hun eigen vereniging in het bestuur zitten. Kortom, mensen die bijna geen tijd hebben om te slapen. Maar áls ze op bed liggen dan dromen ze ervan dat ze niet alleen maar aangesproken worden als er gedonder is, maar dat ze af en toe ook eens horen: ‘Kunnen we soms ergens mee helpen’’? Mijn oproep aan jullie: laat ze niet alleen, laat die droom uitkomen’’!